Regulamin motowall.com

 1. Definicje

  1. Portal - serwis internetowy www.motowall.com
  2. Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Portalu na rzecz Użytkowników. Administratorem jest: Netiz Adam Majchrzak, ul. Stalmacha 1/10, 47-400 Racibórz, NIP: 6391660139 oraz osoby i podmioty upoważnione przez w/w wymienionego.
  3. Użytkownik - każda osoba przeglądająca Portal
  4. Konto - zbiór danych i miejsce w Portalu, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
  5. Treści – należy przez to rozumieć wszelkie wypowiedzi, materiały, informacje i dane (tekstowe, graficzne, audio – wizualne bądź wyrażone w inny sposób).
 2. Odpowiedzialność

  1. Administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za treści umieszczone przez Użytkownika na Portalu. Odpowiada za nie wyłącznie Użytkownik. Jednocześnie Administratorzy Portalu zastrzegają sobie możliwość edycji treści lub odmowy ich publikacji bez podania przyczyny.
  2. Rejestracja Konta Użytkownika w Portalu jest dobrowolna
  3. Treści zamieszczane na Portalu przez Użytkownika nie mogą:
   a) godzić w dobra osobiste
   b) stanowić bezpośredniej lub ukrytej formy reklamy lub promocji produktów bądź usług
   c) naruszać powszechnie obowiązujących norm prawnych
   d) naruszać praw autorskich bądź innych praw w dobrach niematerialnych
   e) naruszać zasad współżycia społecznego bądź dobrych obyczajów
  4. Administratorzy Portalu nie mają obowiązku sprawdzania treści zamieszczanych przez Użytkownika na Portalu, jednak zastrzegają sobie prawo reakcji w przypadku niezastosowania się Użytkownika do zasad zawartych w punkcie 2. regulaminu.
  5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad zawartych w punkcie 2., Administratorzy Portalu mają prawo:
   a) usunąć treści umieszczone przez Użytkownika na Portalu
   b) zablokować Konto Użytkownika na czas wyjaśnienia sprawy lub na czas nieokreślony
   c) skasować Konto Użytkownika
  6. Użytkownik ma prawo zlikwidować Konto na Portalu. Usunięcie Konta z Portalu nie powoduje usunięcia zdjęć bądź innych treści dodanych przez Użytkownika, ani usunięcia Danych osobowych z bazy. Aby usunąć Konto należy wysłać wiadomość z prośbą o usunięcie konta na adres: info@motowall.com
  7. Administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za utratę danych, przerwę w działalności Portalu z przyczyn technicznych, informatycznych, czy z powodu działania siły wyższej.
  8. Przesyłając jakiekolwiek multimedia na Portal Użytkownik wyraża zgodę na ich dowolne wykorzystanie przez Administratorów Portalu.
  9. Administratorzy Portalu zastrzegają sobie możliwość wykorzystania marketingowego danych podanych przez Użytkownika Portalu podczas rejestracji.